Co je kariérové poradenství?

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

V tomto pojetí kariérového poradenství klademe důraz na rozvoj dovedností, které umožní žákům lépe se orientovat ve společnosti v budoucnosti, která se mění.

I v projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér jsme se soustředili u žáků na rozvoj dovedností pro řízení vlastní kariéry (Career Management Skills = CMS).

Mezi tyto dovednosti řadíme:

1. Sebepoznání – zjišťování zájmů, hodnot a cílů, vlastností, schopností a dovedností, sebeuvědomování s důrazem na kladné sebepojetí a posilování sebedůvěry a sebeúcty.

2. Zjišťování informací o trhu práce – shromažďování aktuálních informací o profesích, světě práce a tržních procesech, jejich kritická analýza, zkoumání pracovních možností, bourání stereotypů.

3. Rozhodování a plánování – zkoumání možností a volba, plánování dílčích kroků i dlouhodobějších cílů, adaptabilní plánování s alternativami.

4. Sebeprezentace  formulace své vlastní osobní identity, která odráží hodnoty, dovednosti, znalosti a zájmy; sebeprezentace před okolním světem, včetně potenciálních zaměstnavatelů, širších sítí a online prostoru (networkingové dovednosti).

Cílem kariérového poradenství je žákům umožnit, aby se vymanili z omezujících a tíživých stereotypů daných pohlavím, národnostním a sociálním původem, náboženstvím či zdravotním postižením.

Kariérové poradenství pro žáky se SVP se díky tomuto cíli prakticky neliší od kariérového poradenství pro žáky bez SVP.

Žáci se SVP, kteří čelí nejrůznějším překážkám, mají stejný rozsah zájmů, dovedností, hodnot, aspirací a obav jako jakýkoli jiný žák. Rozdíl je dán pouze jednotlivým druhem handicapu dítěte, kterému kariérové poradenství lze přizpůsobit pomocí stanovených podpůrných opatření (kompenzační pomůcky a různé metody a formy vzdělávání a poradenství).