Základní informace o projektu

Název projektu: VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU BEZ BARIÉR

Zkrácený název: VZDĚLÁNÍ BB

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

Délka trvání projektu: 42 měsíců

Projekt "Vzděláním k úspěchu bez bariér" reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíle projektu

Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále projekt cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.

Věříme, že dosažením kvalitního vzdělání se zlepšuje i šance na úspěšné uplatnění na poli pracovního trhu. Žáci se SVP a jejich rodiče se mohou v procesu vzdělávání potýkat s různými komplikacemi a překážkami. Pedagogičtí pracovníci se v praxi setkávají se stále větším počtem žáků, kteří potřebují nějakou formu podpory v průběhu jejich studia. Aktivity projektu se ve své podstatě snaží formovat bezpečné inkluzivní prostředí, ve kterém se všichni zúčastnění aktéři potkávají, mají možnosti diskutovat a sdílet aktuální témata, mají přístup k odbornému poradenství, mohou se dovzdělávat a své zkušenosti mohou nadále využívat v praxi a v samotné podpoře žáků se SVP.

Cílem realizovaných aktivit projektu je zajistit optimální rozvoj žáka se SVP, díky kterému bude poté umožněno jeho snadnější zapojení nejen do dalšího vzdělávání, ale v důsledku i zapojení do pracovního procesu.

 

Klíčové aktivity projektu

V projektu budou realizovány aktivity, jejichž cílem je primárně podpořit žáky se SVP, pedagogické pracovníky, rodiče dětí se SVP a budoucí pedagogy. Aktivity budou realizovány v těchto oblastech:

 1. Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce:

Aktivita se zaměří na teoretickou a praktickou přípravu žáků vedoucí k osvojení kompetencí pro další vzdělávací proces a následném uplatnění na trhu práce. V rámci podpory budou realizovány tyto aktivity: odborná poradna, doplňkové vzdělávací aktivity (psychologická poradna, výuka anglického jazyka, rozšířená výuka češtiny - zvláště pro SPU žáky, a jiné motivační aktivity).

Pro rozvoj pozitivního prostředí vhodného pro začleňování žáků se SVP budou realizovány i aktivity, které zábavně/naučnou formou rozvíjí toleranci, seznamují s danou problematikou a podporují proces inkluze i ze strany spolužáků.

Pro podporu vzdělávání dalších zapojených skupin budou realizovány vzdělávací besedy, přednášky a workshopy vedené odborníky, které rozvíjí vzdělávání v oblasti práce s dětmi se SVP.

 1. Tuzemské a zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou:

V rámci aktivity se uskuteční tuzemské a zahraniční vzdělávací stáže, které zajistí potřebné zasíťování se zkušenými kolegy a obohatí pedagogické pracovníky. Smyslem je zajistit vyškolené pracovníky, kteří zaštítí snadné začleňování žáků se SVP do běžného vzdělávání a podpoří rozvoj silných stránek těchto žáků.

 

Cílové skupiny projektu

Projekt „VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU BEZ BARIÉR“ se primárně zaměřuje na tyto cílové skupiny:

 1. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Jedná se o žáky ze základních škol (5. – 9. třída) a středních škol (1. – 4. Ročník), kteří mají speciální vzdělávací potřeby v tomto rozsahu:

Žáci se zdravotním postižením/ZP/ (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo chování závažnějšího charakteru).

Žáci se zdravotním znevýhodněním /ZZ/ (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání).

Žáci ohroženi syndromem týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

 1. Žáci základních a středních škol

Pro tuto cílovou skupinu budou realizovány vzdělávací aktivity s cílem přiblížit téma vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

 1. Studenti pedagogické fakulty, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Cílová skupina bude podporována v získávání teoretických i praktických znalostí a zkušeností z oblasti vzdělávání žáků a studentů se SVP. Primárně projekt bude podporovat budoucí pedagogy, kteří by na základě získaných zkušeností, mohli mít velký podíl na dalším rozvíjení inkluze v běžných školách.

 1. Pracovníci škol a školských zařízení

Jedná se o pedagogy a pracovníky škol a školských zařízení, kteří se svým působením podílejí na výchově žáků či žáky vzdělávají a při své praxi se dostanou do kontaktu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i se žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. V rámci projektu proběhnou aktivity, které podporují začleňování žáků se SVP do běžných škol a to vzdělávání stávajících a budoucích pedagogů.

 1. Rodiče dětí a žáků

Participace rodičů dětí a žáků se SVP je významnou součástí pro dosahování cílů a úspěchů v procesu vzdělávání. Rodiče se tak v rámci projektu budou moci zapojit do vzdělávacích aktivit, účastnit se motivačních kurzů pro žáky se SVP, budou mít přístup do virtuální poradny a ke vzdělávacím materiálům. Dojde tak k propojení rodičů s odborníky a snadnějšímu přístupu k informacím. Rodiče získají rozšířenou podporu, jak mají se svým dítětem pracovat a správně ho motivovat.

 

Partneři projektu

Do realizace projektu jsou zapojeni tito partneři:

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň - www.kcvjs.cz

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje – INFO KARIÉRA - www.infokariera.cz

V rámci projektu spolupracujeme s odborníky z organizací:

 

Zapojené školy

Základní školy

ZŠ Poběžovice

 • Masarykova 282, Poběžovice 345 22 

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

 • Lazaretní 25, Plzeň 312 00

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené - Plzeň

 • Mohylová 90, Plzeň 312 09

Benešova ZŠ a MŠ v Plzni

 • Doudlevecká 35, Plzeň 301 00

Masarykova ZŠ

 • Jiráskovo náměstí 10, Plzeň 326 00

Střední školy a gymnázia

Masarykovo gymnázium 

 • Petákova 2, Plzeň 301 00

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

 • Světce 1, Tachov 347 01

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň

 • Klatovská 200G, Plzeň 301 00

Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

 • Karlovarská 99, Plzeň 323 17

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara

 • Klatovská 19, Plzeň 301 00