Etické zásady našich poradců

Anonymita

Poradce poskytuje službu anonymně a záměrně nevyzvídá a nezjišťuje nepotřebné informace. Data, která vzniknou s výkonem poradny, nemá poradce povinnost archivovat. Pracovník ctí zásady oboustranné anonymity, proto ani on klientovi nesděluje osobní informace.

Dostupnost

Poradce poskytuje klientovi službu zdarma a bez závazků (nevyžaduje úplatu za činnosti spojené s poskytováním služby chatového poradenství). Poradce je povinen službu poskytovat vždy v předem stanovený čas a je povinen dodržet maximální stanovenou dobu jedné chatové konverzace (90 minut). Poradce poskytuje službu všem klientům nezávisle na jejich náboženském vyznání, rasové či genderové příslušnosti, sexuální orientaci, světonázorovou orientaci či politickou příslušnost, sociální status apod.

Mlčenlivost

Poradce je vázán mlčenlivostí, proto informace které klient poskytne, záměrně nešíří a nevyužívá je proti klientovi. Je-li však po poradci požadována absolutní mlčenlivost a situace si to bude žádat – pracovník klienta upozorní, že daná věc bude konzultována v poradenském týmu. Dle § 367 a § 368 trestního zákoníku se na pracovníka vztahuje oznamovací povinnost – dojde-li k této situaci, pracovník klienta na tuto skutečnost upozorní.

Zodpovědnost

Poradce poskytuje službu dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, zajistí bezpečný prostor pro soukromou komunikaci.

Poradce jedná s klientem důstojně, neponižuje jej, neuráží a ani jiným způsobem klienta nedehonestuje. Pracovník je povinen upozornit klienta na nevhodné chování, které může vést k ukončení hovoru (viz Ukončení hovoru poradcem). Snaží se zajistit bezpečí klienta, proto zjistí-li pracovník případné ohrožení nebo nebezpečí klientova života, vždy volá zdravotnickou záchrannou službu.

Ukončení hovoru poradcem

Pracovník má právo hovor ukončit, je-li:

  • klientem záměrně urážen, ponižován či jedná-li se o konverzaci se sexuálním podtextem,
  • taktéž je indikací pro ukončení hovoru akutní intoxikace, která znemožňuje hovor s klientem,
  • pro zajištění služby všem klientům, kteří ji potřebují, je možné ukončení komunikace ze strany poradce, nekomunikuje-li klient více jak 10 minut.