Naši lektoři

MUDr. David Hynčík

Psychoterapeut a psychiatr s 24 letou praxí v oboru. Od roku 1997 působí na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín jako lékař sekundář, v posledních čtyřech letech působí jako vedoucí oddělení Psychiatrické rehabilitace s režimem skupinové psychoterapie. Vedle toho je odborným asistentem Lékařské fakulty UK v Plzni, podílí se na praktické výuce studentů.

Povede kazuistický seminář na téma: Úzkost a deprese před katedrou i za ní.

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA 

Ekonomka a etnoložka, která se věnuje vzdělávání napříč pestrým spektrem posluchačů od dětí přes mladou generaci až po seniory, od pedagogů a rodičů přes bezpečnostní sbory ČR i zahraniční až po širokou veřejnost. Profesně působí na Fakultě zdravotnických studií ZČU, Fakultě strojní ZČU a na Fakultě bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky. Věnuje se tématům spojeným s rozvojem soft skills především v oblasti psychohygieny a práce s emocemi a otázkou výchovy a společného vzdělávání.

Povede základní kurz na téma: Psychohygiena, moje možnosti a limity a kazuistický seminář na téma: Sebevražedné chování.

MUDr. Michael Krs

Lékař a psychoterapeut, který se zaměřuje zejména na oblast poruch příjmu potravy. Od roku 1999 se věnuje ambulantní psychoterapii, profesní zkušenosti sbíral v zahraničí na Psychosomatické klinice Waldmuenchen, Freyung (v letech 1995 – 2015), od roku 2015 působí v Psychiatrickém centru v Chamu. Pracuje také jako supervizor.

Povede kazuistický seminář na téma: Poruchy příjmu potravy.

Mgr. Naďa Hana Zmeková

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala komplexní výcvik krizové intervence. Pracovala jako členka výzkumného týmu Early Intervention (NUDZ) na pozici psycholožky při práci s jedinci ohroženými rozvojem psychózy. Nyní ji najdete na pozici specialistky pro včasné intervence v týmu Ledovce z.s. v Plzni.

Nám představí téma: Dospívání a psychická krize.

Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Sociální pedagožka a sociální pracovnice se zaměřením na krizovou intervenci, lektorka preventivních, destigmatizačních a vzdělávacích seminářů v oblasti duševního zdraví. Začínala jako lektorka a koordinátorka programů primární protidrogové prevence v P-centru (CPPT, o.p.s.), dnes působí (od roku 2007) v Ledovci, z.s., kam nastoupila na pilotní projekt podporovaného vzdělávání studentů s psychickými obtížemi / duševním onemocněním. Působí také ve Fokusu Praha, z.ú., projekt Dostuduj.fit a program Blázníš? No a!  a v Informačním a poradenském centru ZČU v Plzni v rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci.

Povede kurz na téma: Základy krizové intervence ve škole a Duševní onemocnění v adolescenci a formy rizikového chování.

Mgr. Marek Rubricius

Sociální pracovník, lektor, terapeut. Svoji činnost začal prací s lidmi závislými na opiátech a ženami živící se prostitucí. Ve své praxi působil v Ledovci v podporovaném vzdělávání studentů s psychickými potížemi a s klienty s duální diagnózou.Pracoval s dospělými chlapci před jejich odchodem z výchovného ústavu jako terapeut a v projektech ZČU se studenty s psychickými potížemi. Učil na SŠ. Byl členem výzkumného týmu Early Intervention při práci s jedinci ohroženými rozvojem psychózy. V současné době působí jako pracovník CDZ v Ledovci a pod Nadací Muži proti rakovině jako terapeut s muži, kteří onemocněli karcinomem prostaty a varlat. Je zapojen do projektu ZČU Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci.

Společně s Mgr. Alenou Vrbovou nám představí téma: Duševní onemocnění v adolescenci a formy rizikového chování.

Mgr. Barbora Kreislová

Působí od roku 2016 jako kariérová poradkyně a lektorka v Informačně vzdělávacím středisku Plzeňského kraje Info Kariéra (součást KCVJŠ Plzeň). Je certifikovanou instruktorkou výcviku komunikačních dovedností pro učitele Škola bez poražených, díky kterému se také věnuje tématu klima školy. Také je arteterapeut (JČU) a psychoterapeut ve výcviku ve Skálově institutu.

Povede kurz na téma: Prevence, klima a já.

Mgr. Bohuslava Havránková, DiS.

Sociální pedagožka, v profesních začátcích se věnovala terénní sociální práci s mládeží ohroženou rizikovými jevy, od roku 2008 působí jako pedagogický pracovník při speciálních třídách ZŠ Dobřany na dorostovém oddělení Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Věnuje se zde přímé výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se zaměřením na specifické potřeby dospívajících žáků s duševním onemocněním.

Povede prohlubující seminář na téma: Hněv a agrese ve školní lavici.