Cílové skupiny

Adolescenti

Studující středních škol a prvních ročníků vysoké školy, kteří mají zkušenost se duševním onemocněním. Důraz je kladen hlavně na mladé, kteří prožívají významné životní milníky – přestup ze základní školy na střední, respektive ze střední na vysokou školu, kdy se jim budeme snažit pomoci tuto, pro ně novou, situaci zvládnout.

  • Psychologická poradna při IPC ZČU
  • On-line poradna
  • Chat poradna
  • Podpůrná skupina
  • Podpora svépomocné skupiny
  • Destigmatizační program „Když duše není stigma“

Pedagogičtí pracovníci

Kromě pedagogických pracovníků cílíme i na budoucí pedagogy a nepedagogický personál škol; odbornou veřejnost; studenty zdravotnických a pedagogických oborů; neformální pečovatele; osoby pracující v sociálních, poradenských a terapeutických službách

  • Nabídka efektivního školení pro celé školy či jednotlivé zaměstnance
  • Vzdělávací nabídka a články v rámci „Školy se zdravou duší“
  • Pořádání odborných konferencí 

Cílem je vybavit účastníky a zájemce takovými znalostmi a dovednostmi, aby dokázali možný duševní problém nebo probíhající psychickou krizi u svých žáků zachytit a vhodně reagovat.