PROJEKT VZBB

Projekt Vzděláním k úspěchu bez bariér

Tento projekt běžel od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020 a zaměřoval se primárně na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále také na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.

Věříme, že dosažením kvalitního vzdělání se zlepšuje i šance na úspěšné uplatnění na poli pracovního trhu. Žáci se SVP a jejich rodiče se mohou v procesu vzdělávání potýkat s různými komplikacemi a překážkami. Pedagogičtí pracovníci se v praxi setkávají se stále větším počtem žáků, kteří potřebují nějakou formu podpory v průběhu jejich studia. V rámci projektu byla realizována řada aktivit, které měl za cíl formovat bezpečné inkluzivní prostředí, ve kterém se všichni zúčastnění aktéři potkávají, mají možnosti diskutovat a sdílet aktuální témata, mají přístup k odbornému poradenství, mohou se dovzdělávat a své zkušenosti mohou nadále využívat v praxi a v samotné podpoře žáků se SVP.

V rámci projektu vzikla řada vzdělávacích materiálu a pracovních listů. Výstupy projektu aplikace Expedice kariéra a pracovní listy kariérového poradenství, byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství.

Projekt “Vzděláním k úspěchu bez bariér” reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942 byl spolufinancován Evropskou unií.