Anotace a medailonky

DIV_NÁ konference o duši a škole

13.–14. 3. 2024
Kulturní centrum Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň

1. den – konference

Wellbeing ve školách

Mgr. Lukáš Vlček

Ředitel Krajského centra vzdělávání v Plzni. V oblasti kariérového poradenství v ČR působí již deset let. Je členem výkonného výboru Expertní komory kariérového poradenství.

Ing. Michaela Svobodová

Po dokončení vysokoškolského studia se díky orientaci v přípravě a realizaci projektů dostala k práci koordinátorky projektu zaměřeného na specializační studium pro školní metodiky prevence. Od té doby se věnuje tématu rovných příležitostí ve vzdělávání. Od roku 2021 je součástí týmu v Krajském centru vzdělávání jako koordinátorka poradenské sítě. Ve své práci se snaží podporovat nejen školy k tvorbě takových podmínek, které podpoří růst všech –⁠ dětí i pedagogů.

Panelová diskuze Vzděláváním k duševnímu zdraví

Vzdělávací cyklus pro pedagogy „Vzděláváním k duševnímu zdraví” trvá několik měsíců, během nichž mohou účastníci projít základním kurzem s pěti tématy, řadou prohlubujících seminářů vedených odborníky a kazuistickými semináři. Mohou také využít skupinové nebo individuální konzultace. Za dobu trvání projektu se tento vzdělávací cyklus zopakoval třikrát, kurzů se zúčastnila zhruba stovka pedagogů a vznikla obsáhlá knihovna materiálů. Zda a jak se potkaly naše zamýšlené cíle s tím, co učitelé ve školách potřebují a jaký vliv mělo vzdělávání na duševní zdraví jeho absolventů a jejich svěřenců ve školách, to zazní na diskuzním panelu s tvůrkyněmi – Alenou Vrbovou a Barborou Kreislovou a účastnicemi vzdělávání.

Mgr. Barbora Kreislová 

Kariérová poradkyně, lektorka a terapeutka. V Krajské centrum vzdělávání (KCV) se od roku 2016 věnuje individuálnímu a skupinovému kariérovému poradenství a vzdělávání kariérových poradců a pedagogů. Je certifikovanou instruktorkou výcviku komunikačních dovedností pro učitele Škola bez poražených, díky kterému se také zajímá o téma školního klima. Jako arteterapeutka (PF JČU) a psychoterapeutka (Skálův institut, integrativní psychoterapie) je zapojena do projektu PODUZ Informačního a poradenského centra ZČU, poskytuje individuální psychoterapii a vede podpůrné skupiny pro studující. Spolupracuje také s Duševním servisem při podpoře dospívajících a mladých dospělých s psychickými obtížemi či duševním onemocněním a jejich rodin.

Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Sociální pedagožka a krizová interventka, lektorka vzdělávacích, preventivních a destigmatizačních seminářů v oblasti duševního zdraví. Svoji praxi začala jako lektorka programů specifické primární prevence, pracovala jako učitelka na základní škole, pedagožka volného času, sociální pracovnice Centra protidrogové prevence a terapie a Ledovce. Externě působila jako vyučující na Katedře psychologie FPE ZČU. Dva roky byla odbornou garantkou projektu PODUZ při Informačním a poradenském centru ZČU a současně také odbornou garantkou projektu podporovaného vzdělávání dostuduj.fit realizovaného Fokusem Praha. V současné době se věnuje zejména podpoře dětí a dospívajících s psychickými obtížemi v Duševním servisu – poradně pro duševní zdraví v Plzni. Poradna zahrnuje také podporu jejich rodičů a pedagogů.

Bezpečí otevřeno – utváření bezpečí a podpora wellbeingu na školách

Projekt Bezpečí otevřeno poukazuje na význam bezpečí ve školách všech vzdělávacích stupňů. Pro kvalitní vzdělávání žáků a studujících je zajištění bezpečí nutností. Jaká jsou specifika práce s tématem bezpečí? Je toto téma stejně aktuální pro všechny věkové skupiny? Co se ve výuce osvědčuje a co se nevyplácí? Právě na tyto otázky budeme hledat odpovědi na workshopu prostřednictvím sdílení, vzájemného informování o dobré praxi, ale i předávání informací z aktuálních výzkumů v této oblasti.

PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.

Psycholožka působící v hnutí Otevřeno, skrze které podporuje akademiky na pedagogických fakultách v zavádění inovativních projektů v rámci Otevřené výzvy. Na katedře psychologie PedF UK učí především budoucí učitele. Zaměřuje se na otázky inkluzivního vzdělávání, wellbeingu, prevenci rizikového chování a další témata. Vede také kurzy pro odbornou i laickou veřejnost a věnuje se také psychologickému poradenství.

Workshop Bálint pro školní praxi

Bálintovská skupina je skupinová metoda řešení problematických situací, která je velmi strukturovaná. Její přínosy jsou nejen v podobě nalezení optimálního řešení, ale také snížení emoční zátěže a zlepšení komunikace ve skupině všech zúčastněných. Během workshopu se s metodou seznámíme jak teoreticky, tak prakticky pro další využití například ve škole. Pro aktivní účast na workshopu je vhodné přinést si (alespoň „v hlavě”) svou vlastní kazuistiku (konkrétní případ) z prostředí  třídy či školy.

Mgr. Barbora Kreislová 

Kariérová poradkyně, lektorka a terapeutka. V Krajské centrum vzdělávání (KCV) se od roku 2016 věnuje individuálnímu a skupinovému kariérovému poradenství a vzdělávání kariérových poradců a pedagogů. Je certifikovanou instruktorkou výcviku komunikačních dovedností pro učitele Škola bez poražených, díky kterému se také zajímá o téma školního klima. Jako arteterapeutka (PF JČU) a psychoterapeutka (Skálův institut, integrativní psychoterapie) je zapojena do projektu PODUZ Informačního a poradenského centra ZČU, poskytuje individuální psychoterapii a vede podpůrné skupiny pro studující. Spolupracuje také s Duševním servisem při podpoře dospívajících a mladých dospělých s psychickými obtížemi či duševním onemocněním a jejich rodin.

Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Sociální pedagožka a krizová interventka, lektorka vzdělávacích, preventivních a destigmatizačních seminářů v oblasti duševního zdraví. Svoji praxi začala jako lektorka programů specifické primární prevence, pracovala jako učitelka na základní škole, pedagožka volného času, sociální pracovnice Centra protidrogové prevence a terapie a Ledovce. Externě působila jako vyučující na Katedře psychologie FPE ZČU. Dva roky byla odbornou garantkou projektu PODUZ při Informačním a poradenském centru ZČU a současně také odbornou garantkou projektu podporovaného vzdělávání dostuduj.fit realizovaného Fokusem Praha. V současné době se věnuje zejména podpoře dětí a dospívajících s psychickými obtížemi v Duševním servisu – poradně pro duševní zdraví v Plzni. Poradna zahrnuje také podporu jejich rodičů a pedagogů.

Panelová diskuze Proč si mladí lidé neříkají o pomoc?

Příspěvek se zaměří na problematiku vyhledávání pomoci ze strany mladých lidí a bude zkoumat otázku „Proč si mladí lidé neříkají o pomoc?” V první části budou představeny výsledky souvisejících výzkumů v oblasti duševního zdraví realizovaných jak v českém, tak v zahraničním prostředí. Následuje panelová diskuze se studujícími. Diskutující se budou zabývat konkrétními překážkami, které brání mladým lidem ve vyhledání pomoci zejména ve školním prostředí. V poslední části bude diskuze zaměřena na praktické změny, které by usnadnily mladým lidem říci si o pomoc, když ji potřebují.

Mgr. Nikola Janoušková

Psycholožka se zkušenostmi z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. V současné době pracuje jako poradkyně v Informačním a poradenském centru ZČU. Je součástí psychosociální poradny pro studující a podílí se na projektech zaměřených na podporu studujících se specifickými potřebami, inkluze a duševního zdraví.

Otevřená komunikace

Příspěvek je věnován komunikaci. Komunikaci, která je účelná, autentická, přímá a příjemná pro všechny zúčastněné. Komunikaci se sebou, i komunikaci ve vztazích osobních a profesionálních. Komunikaci verbální i neverbální, jejím principům a zákonitostem. Během workshopu, skrze praktické, osobně prožité situace, je možné si uvědomit vlastní komunikační vzorce a stereotypy, strachy a omezení ozřejmit si situace, kdy se komunikace nevyvíjí a blokuje možnosti spokojeného sdílení i případného řešení konkrétní životní situace.

Mgr. et Mgr. Diana Valečková

Psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Dříve ředitelka Pedagogicko – psychologické poradny v Domažlicích. Aktuálně se ve své soukromé praxi věnuje převážně individuální psychoterapii miminek a dětí, adolescentů a dospělých, párové a skupinové terapii.  V psychoterapii traumatu, úzkostných a depresivních stavů využívá formy a metody vycházející z biodynamické práce s tělem, dalších hlubinných a prožitkových psychoterapeutických směrů a hypnoterapie.

Wellbeing jako dovednost aneb Můžeme se wellbeingu učit ve škole a dopracovat se k odolnosti?

Součástí workshopu bude  film „Propojme se včera“ (16 min), který jedinečnou formou zpracovává téma odolnosti. V návazné zážitkové části prozkoumáme čtyři pilíře wellbeingu, které rozvíjejí odolnost a a zamyslíme se nad možnostmi, jak se ve škole můžeme wellbeingu učit a tím dospět k větší odolnosti.

MgA. Markéta Vacovská

Choreografka, tanečnice a performerka. Vystudovala obor Nonverbální divadlo na pražské HAMU. Od roku 2009 je členkou mezinárodně uznávaného souboru Spitfire Company, s nímž vytvořila přes desítku inscenací jako interpretka či choreografka. Za svou tvorbu obdržela mnohá tuzemská a zahraniční ocenění jako např. The Herald Angel Award Edinburgh Fringe, Tanečnice roku v rámci České taneční platformy 2014, cenu Divadelních novin, cenu Next Wave, prestižní Aerowaves Priority Companies 2014 a také širší nominaci na cenu Thálie 2014 a Thálie 2022. V současné době je aktivní členkou souboru Tantehorse, se kterým v předloňském roce společně s performerkou a režisérkou Miřenkou Čechovou a  filozofkou a akademičkou Alicí Koubovou připravila celoroční edukativní projekt Tantelab na téma Odolnost v nás a ve společnosti. V rámci projektu spolupracovala na vzniku filmu režiséra Vladimíra Turnera Propojme se včera.

Mgr. Kamila Koblerová

Antropoložka, která se 25 let pohybuje v oblasti psychoterapie a osobního rozvoje. Zajímá se o člověka v jeho celosti a lidské otázky, které přesahují jeden obor – zdraví duševní i fyzické, kolektivní moudrost ve skupinách, lidské zrání ad. Pracuje s těmi, kteří hledají své „povolání“ a jsou ochotni tomu věnovat svoji odvahu a energii. Je také akreditovanou lektorkou trauma respektujícího přístupu ve vzdělávání a vytváří vzdělávací programy pro pedagogy i mládež.Tělo a jeho moudrost ji fascinuje odjakživa –nejen to, jak se v něm zrcadlí naše duše i se všemi jejími „šrámy“, ale i to, jaké všechny cesty k úzdravě skrze tělo vedou. Napsala knihu „Kdyby lidi byli stromy“, která se zabývá celostním (body-mind) vzděláváním u nejmladších dětí.  Má moc ráda stromy, umění, volný tanec a veškerou improvizaci.

2. den – interaktivní výstava

Cirkusem k balancu

Balanc je součástí našeho života od narození. Balancovat můžeme jak objekty na našem těle, tak naše tělo samotné. Jeho trénink posiluje hluboký stabilizační systém a zároveň nám přináší možnost více vnímat sebe samé v  přítomném okamžiku, stejně jako meditace.

V rámci balanční laboratoře si vyzkoušíme práci s naším tělem a s různými cirkusovými předměty jako je paví pero, kuželka, míček, a jiné. Své poznatky si žáci budou moci zapisovat do pracovních listů. Na závěr proběhne reflexe programu s přesahem do každodenního života.

Lektorky: Andrea Vernerová, Lucie Stratilová

Výstava na téma Škola se zdravou duší

Projděte se s námi výstavou na téma podpory duševního zdraví, školy se zdravou duší a inkluzivního vzdělávání. Vystavená díla v podobě obrazů, grafik či videí reflektují téma psychického a sociálního klima ve školách i mimo ně tak, jak jej vidí samotní studující. Ti také většinu vystavených děl sami vytvořili. Nabízíme vám a vašim třídním kolektivům pohled na současné trendy a přístupy k podpoře duševního zdraví a inkluze ve vzdělávacím prostředím. Výstavou lze procházet i pomocí interaktivního průvodce, který napomůže nahlédnout do různých perspektiv a prozkoumat, jakým způsobem podpořit duši svou či tu školní. Čeká vás promítání, poslech podcastů, komiksy a také workshop Cirkusem k balancu.

Na místě budou prezentovány výstupy projektů PODUZ (Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci) a E+CHOS (Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education).