VZDĚLÁVÁNÍM K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ

Vzdělávání je celoživotní a komplexní proces.

Setkáváte se ve třídách se smutkem, úzkostí, pláčem, agresí, strachem, mlčením, studem…? Narážíte na ně i ve sborovně nebo ve vlastním těle? Nevíte, co s tím?

Vedle základního teoretického ukotvení se v tématech, vás kurz může podpořit v tom, jak pojmenovávat rozličné emoce, jak si jich všímat, jak být vnímavější k jejich dopadům. Podpoříme vaše dovednosti, jak na tato témata otevírat komunikaci v celé skupině, ale i s  jednotlivcem, obohatí Váš jazyk i orientaci v problematice duševních onemocnění a jeho léčby.

Kurz zároveň disponuje prostorem pro vzájemné sdílení.

V rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci nabízíme dané pedagogům vzdělávací akce zdarma.

Cíle vzdělávání:

 • přinést informace o tématech duševního zdraví, psychické krize, dospívání  a duševních onemocnění
 • představit primární prevenci v oblasti duševního zdraví a její možnosti v prostředí školy 
 • podpořit dovednost  komunikovat na daná témata se skupinou dětí a dospívajících
 • podpořit základní návyky pro vlastní efektivní duševní hygienu 
 • přinést nebo nabídnout různé pohledy na vztah dospívání / rizikového chování / psychické krize

Komplexní kurz Vzděláváním k duševnímu zdraví

Účastníci komplexního kurzu absolvují: vstupní setkání, základní kurz, skupinové konzultace, prohlubující semináře dle vlastního výběru, kazuistické semináře dle vlastního výběru, mají k dispozici e-learning a další materiály a na závěr absolvují skupinové ukončení.

Místo konání: učebny ZČU a Krajského centra vzdělávání, Tylova 33, Plzeň
Terín: listopad 2023 – březen 2024
Počet hodin: 16 – 30

Vstupní setkání

Termín: 16. 10. 2023 od 14:30 do 18:00, Tylova 33, Plzeň
Lektor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.
Otevření tématu prevence duševního onemocnění – psychické obtíže, psychická krize a duševní onemocnění, o co vlastně jde.

Základní kurz:

Termín: 24. 10. 2023 od 9:00 do 15:00, Krajské centrum vzdělávání, Tylova 33, Plzeň

Témata:

 • Dospívání a psychická krize
  Lektorka: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci
 • Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, DiS.
 • Základy krizové intervence ve škole
  Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já
  Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity
  Lektorka: Mgr. Kamila Koblerová
Skupinové konzultace:

Termín: Termíny po domluvě
Mentor: Mgr. Alena Vrbová, DiS., DiS. a Mgr. Marek Rubricius

Kazuistické semináře

Kazuistické semináře budou mít formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

1. kazuistický seminář – řešení vašich vlastních příkladů z praxe

Termín: 6. 12. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Seminář vede: Mgr. Barbora Kreislová

2. kazuistický seminář – řešení vašich vlastních příkladů z praxe

Termín: 29. 1. 2024 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Seminář vedou: Mgr. Barbora Kreislová a Mgr. Alena Vrbová, DiS.

5 prohlubujících seminářů

Osobnostní rozvoj

Termín: 9. 11. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň 
Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová

Poruchy příjmu potravy

Termín: 22. 11. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Lektor: MUDr. Michael Krs

Hněv a agrese ve školní lavici

Termín: 20. 12. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Bohuslava Havránková, DiS.

Úzkost, deprese a sebepoškozování

Termín: 8. 1. 2024 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Lektor: MUDr. Andrea Krasulová

Sebevražedné chování

Termín: 15. 2. 2024 od 14:30 do 16:45, seminář byl přesunut do auly v sadech 5. května 46, Plzeň
Lektorka: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Skupinové ukončení:

Termín: 4. 3. 2024 od 14:30 do 18:00, Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Základní kurz prevence duševního onemocnění

Termín: 24. 10. 2023 od 9:00 do 15:00 Krajské centrum vzdělávání, Tylova 33, Plzeň
Místo konání:
Počet hodin: 5

V základním kurzu pět lektorů stručně představí pět témat během pěti vyučovacích hodin. Mělo by zaznít to nejpodstatnější pro učitele ve škole.


Témata:

 • Dospívání a psychická krize
  Lektorka: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci
  Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, DiS.
 • Základy krizové intervence ve škole
  Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já
  Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity
  Lektorka: Mgr. Kamila Koblerová

Každému z témat je možné věnovat se následně do hloubky v prohlubujících seminářích a e-learningu.

Prohlubující seminář: Osobnostní rozvoj

Termín: 9. 11. 2023 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová
Kapacita: 20 účasníků

Požadavky na práci pedagoga vzrůstají se změnami RVP, s množstvím a šíří informací a zejména se změnami ve společnosti. Je důležité se průběžně vzdělávat, ale také hledat způsoby, jak zůstat sám sebou a mít dostatek energie a čas na sebereflexi. Jednou ze základních možností je osobnostní rozvoj, který vede k psychické odolnosti, stabilitě a vyrovnanosti – resilienci. Seminář nabídne rychlou osobní inventuru, jak na tom jsem, nejen jako pedagog, ale jako člověk.

Prohlubující seminář: Poruchy příjmu potravy

Termín: 22. 11. 2023 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Hosté: MUDr. Michael Krs
Kapacita: 20 účastníků

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se žáky potýkající se s poruchami příjmu potravy a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo tomu chtějí předcházet.

1. kazuistický seminář – řešení vašich vlastních příkladů z praxe

Termín: 6. 12. 2023 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Seminář vede: Mgr. Barbora Kreislová
Kapacita: 20 účastníků

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Prohlubující seminář: Hněv a agrese ve školní lavici 

Termín: 20. 12. 2023 vždy od 14:30 do 16:45,
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Bohuslava Havránková, DiS.
Kapacita: 20 účastníků

Pedagogové se ve své práci nezřídka dostávají do situací, kdy u jejich žáků dochází k nekontrolovaným výbuchům hněvu, které pak mohou vyústit do agresivního chování.

Prohlubující seminář je otevřen pro všechny, kteří se zajímají o to, jak takovým náročným situacím ve školním prostředí předcházet, redukovat je a jak kritické okamžiky zvládnout ve prospěch obou stran.

Témata semináře:

 • možné příčiny a spouštěče agresivních projevů, jaká je jejich souvislost s určitými osobnostními rysy a poruchami, kdy jde o naučené či účelové chování
 • vliv učitelů na vznik či posilování agresivních reakcí žáků
 • porozumění vlastnímu hněvu – osvojení si dovedností, které lze využít při práci s vlastním hněvem nebo při podpoře žáků naučit se zvládat svůj hněv
 • zásady komunikace při setkání s agresivním žákem
 • sdílení příkladů dobré praxe, které mohou pedagogům pomoci propojit teoretický rámec s vlastní učitelskou praxí

Prohlubující seminář: Úzkosti, deprese a sebepoškozování

Termín: 8. 1. 2024 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Seminář vede: MUDr. Andrea Krasulová
Kapacita: 20 účastníků

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost s úzkostným chováním, depresemi nebo sebepoškozováním u žáků a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole nebo tomu chtějí předcházet.

2. kazuistický seminář – řešení vašich vlastních příkladů z praxe

Termín: 29. 1. 2024 od 14:30 do 16:45
MSeminář vede: Mgr. Barbora Kreislová a Mgr. Alena Vrbová, DiS.
Kapacita: 20 účastníků

Kazuistické semináře jsou vedeny formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Prohlubující seminář – Sebevražedné chování

Termín: 15. 2. 2024 od 14:30 do 16:45, seminář byl přesunut do auly v sadech 5. května 46, Plzeň
Host: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA
Kapacita: 20 účastníků

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se sebevražednými tendencemi u žáků a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole nebo tomu chtějí předcházet.

Vzdělávání k duševnímu zdraví je realizováno díky projektu PODUZ (Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci reg. č. ZD-ZDOVA1-013).