VZDĚLÁVÁNÍM K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ

Vzdělávání je celoživotní a komplexní proces.

Setkáváte se ve třídách se smutkem, úzkostí, pláčem, agresí, strachem, mlčením, studem…? Narážíte na ně i ve sborovně nebo ve vlastním těle? Nevíte, co s tím?

Vedle základního teoretického ukotvení se v tématech, vás kurz může podpořit v tom, jak pojmenovávat rozličné emoce, jak si jich všímat, jak být vnímavější k jejich dopadům. Podpoříme vaše dovednosti, jak na tato témata otevírat komunikaci v celé skupině, ale i s  jednotlivcem, obohatí Váš jazyk i orientaci v problematice duševních onemocnění a jeho léčby.

Kurz zároveň disponuje prostorem pro vzájemné sdílení.

V rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci nabízíme dané pedagogům vzdělávací akce zdarma.

Cíle vzdělávání:

 • přinést informace o tématech duševního zdraví, psychické krize, dospívání  a duševních onemocnění
 • představit primární prevenci v oblasti duševního zdraví a její možnosti v prostředí školy 
 • podpořit dovednost  komunikovat na daná témata se skupinou dětí a dospívajících
 • podpořit základní návyky pro vlastní efektivní duševní hygienu 
 • přinést  nebo nabídnout různé pohledy na souvislosti? mezi….pohled na vztah dospívání / rizikového chování / psychické krize

Komplexní kurz Vzděláváním k duševnímu zdraví

Účastníci komplexního kurzu absolvují: vstupní setkání, základní kurz, skupinové konzultace, prohlubující semináře dle vlastního výběru, kazuistické semináře dle vlastního výběru, mají k dispozici e-learning a další materiály a na závěr absolvují skupinové ukončení.

Místo konání: učebny ZČU a Info Kariéry, Tylova 33, Plzeň
Terín: listopad 2022 – březen 2023
Počet hodin: 16 – 30

Vstupní setkání

Termín: 14. 11. 2022 od 14:00 do 18:00, Tylova 33, Plzeň
Lektor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.
Otevření tématu prevence duševního onemocnění – psychické obtíže, psychická krize a duševní onemocnění, o co vlastně jde.

Základní kurz:

Termín: 23. 11. 2022 od 9:00 do 14:30, ZČU, Fakulta strojní, učebna UV115

Témata:

 • Dospívání a psychická krize
  Lektorka: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci
 • Lektoři: Mgr. Alena Vrbová, DiS. a Mgr. Marek Rubricius
 • Základy krizové intervence ve škole
  Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já
  Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity
  Lektorka: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA
Skupinové konzultace:

Termín: Termíny po domluvě
Mentor: Mgr. Alena Vrbová, DiS., DiS. a Mgr. Marek Rubricius

Kazuistické semináře

Kazuistické semináře budou mít formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Úzkost a deprese před katedrou i za ní

Termín: 14. 12. 2022 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Host: MUDr. David Hynčík

Poruchy příjmu potravy

Termín: 18. 1. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Host: MUDr. Michael Krs

5 prohlubujících seminářů

Seminář s peer konzultanty

Prohlubující seminář s peer konzultanty – studenty s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Termín: 1. 12. 2022 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň 
Hosté: Anna Melicharová a Jan Smitka

Transgender

Termín: 11. 1. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Hosté: MUDr. Pavel Tomeš a Mgr. Petra Sumcová

Hněv a agrese ve školní lavici (dvoudenní)

Termín: 9. a 10. 2. 2023 vždy od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Bohuslava Havránková, DiS.

Sebevražedné chování

Termín: 22. 2. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Osobnostní rozvoj

Termín: 9. 3. 2023 od 14:30 do 16:45, Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová

Skupinové ukončení:

Termín: 23. 3. 2023 od 9:00 do 12:00, Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Základní kurz prevence duševního onemocnění

Termín: 23. 11. 2022 od 9:00 do 14:30
Místo konání: ZČU, budova FST, učebna UV115
Počet hodin: 5

V základním kurzu pět lektorů stručně představí pět témat během pěti vyučovacích hodin. Mělo by zaznít to nejpodstatnější pro učitele ve škole.


Témata:

 • Dospívání a psychická krize
  Lektorka: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci
  Lektoři: Mgr. Alena Vrbová, DiS. a Mgr. Marek Rubricius
 • Základy krizové intervence ve škole
  Lektorka: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já
  Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity
  Lektorka: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Každému z témat je možné věnovat se následně do hloubky v prohlubujících seminářích a e-learningu.

Prohlubující seminář s peer konzultanty

Termín: 1. 12. 2022 od 14:30 do 16:45
Místo: Tylova 33, Plzeň
Hosté: Anna Melicharová a Jan Smitka
Kapacita: 20 účasníků

Peer konzultanti jsou pevnou součástí našeho projektového týmu, pomáhají při lektorování preventivních programů a vedení skupin. Zároveň sami ještě studují a mohou dát cennou zpětnou vazbu pedagogům, protože mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním v době studia – jak se k nim chovali spolužáci, učitelé, co by na základě této zkušenosti doporučili, uvítali, potřebovali…

Kazuistický seminář na téma: Úzkost a deprese před katedrou i za ní

Termín: 14. 12. 2022 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Host: MUDr. David Hynčík
Kapacita: 20 účasníků

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost s depresivními nebo úzkostnými žáky a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo tomu chtějí předcházet.

Prohlubující seminář: Transgender

Termín: 11. 1. 2023 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Hosté: MUDr. Pavel Tomeš a Mgr. Petra Sumcovová
Kapacita: 20 účastníků

O tom, že jsou věci jinak, než okolí očekává, má dítě jasno poměrně brzy, někdy už v předškolním věku. Téma odlišné identity se zvýrazňuje v pubertě. První, komu se dítě svěřuje, jsou většinou kamarádi, spolužáci nebo učitelé. Dnes už se téměř v každé škole objevují transgender nebo nebinární děti. Co s tím? Jak na to reagovat? Kdy vyhledat pomoc odborníka? Jaká je cesta za vlastní identitou? Jaká je role školy?

Kazuistický seminář na téma: Poruchy příjmu potravy

Termín: 18. 1. 2023 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Lektor: MUDr. Michael Krs
Kapacita: 20 účastníků

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se žáky potýkající se s poruchami příjmu potravy a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo tomu chtějí předcházet.

Dvoudenní prohlubující seminář: Hněv a agrese ve školní lavici 

Termín: 9. a 10. 2. 2023 vždy od 14:30 do 16:45,
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Bohuslava Havránková, DiS.
Kapacita: 20 účastníků

Pedagogové se ve své práci nezřídka dostávají do situací, kdy u jejich žáků dochází k nekontrolovaným výbuchům hněvu, které pak mohou vyústit do agresivního chování.

Prohlubující seminář je otevřen pro všechny, kteří se zajímají o to, jak takovým náročným situacím ve školním prostředí předcházet, redukovat je a jak kritické okamžiky zvládnout ve prospěch obou stran.

Témata semináře:

 • možné příčiny a spouštěče agresivních projevů, jaká je jejich souvislost s určitými osobnostními rysy a poruchami, kdy jde o naučené či účelové chování
 • vliv učitelů na vznik či posilování agresivních reakcí žáků
 • porozumění vlastnímu hněvu – osvojení si dovedností, které lze využít při práci s vlastním hněvem nebo při podpoře žáků naučit se zvládat svůj hněv
 • zásady komunikace při setkání s agresivním žákem
 • sdílení příkladů dobré praxe, které mohou pedagogům pomoci propojit teoretický rámec s vlastní učitelskou praxí

Prohlubující seminář na téma: Sebevražedné chování

Termín: 22. 2. 2023 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Host: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA
Kapacita: 20 účastníků

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se sebevražednými tendencemi u žáků a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole nebo tomu chtějí předcházet.

Prohlubující seminář: Osobnostní rozvoj

Termín: 9. 3. 2023 od 14:30 do 16:45
Místo konání: Tylova 33, Plzeň
Lektorka: Mgr. Barbora Kreislová
Kapacita: 20 účastníků

Požadavky na práci pedagoga vzrůstají se změnami RVP, s množstvím a šíří informací a zejména se změnami ve společnosti. Je důležité se průběžně vzdělávat, ale také hledat způsoby jak zůstat sám sebou a mít dostatek energie a čas na sebereflexi. Jednou ze základních možností je osobnostní rozvoj, který vede k psychické odolnosti, stabilitě a vyrovnanosti – resilienci. Seminář nabídne rychlou osobní inventuru, jak na tom jsem, nejen jako pedagog, ale jako člověk.