Knihovna

Rozšiřující materiál pro kurz Vzděláním k duševnímu zdraví

Dospívání a psychická krize

Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci

Prevence, klima a já

Hněv a agrese ve školní lavici

Psychohygiena, moje možnosti a limity

Základy krizové intervence ve škole

Sebevražedné chování

Pracovní listy pro učitele a žáky na podporu duševního zdraví ve třídě

Metodická doporučení

Metodické doporučení pro chod Svépomocné skupiny na ZČU

Metodické doporučení pro Podpůrnou skupinu na ZČU

Metodika pro pracovníky chatové poradny na ZČU

Rozšiřující podklady v oblasti duševního zdraví

13 rad pro udržení dobrého duševního zdraví

Aktivity pro podporu wellbeingu ve školách

Intervence pedagoga v případě psychické krize/ duševního onemocnění žáka

Jak se zachovám když…

Duševní nemoc u dětí a dospívajících

Emoční management: Aktivity a hry

Jak identifikovat žáka s psychickými obtížemi

Jak poznám, že má můj spolužák psychické obtíže – a jak s ním mluvit

Kdy a komu si říct o pomoc, když mám psychické obtíže

Národní akční plán pro duševní zdraví

Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klima školy

Trauma v dětsví a adolescenci

Kdy, jak a komu přiznat své duševní onemocnění v prostředí školy

Duše za školou

Smluvní vztahy s nezletilou osobou v sociálních službách

Školní poradenství v praxi

Videotéka pro duševní zdraví

Blázníš? No a! – Manuál pro pedagogy

Rozdíl mezi empatií a soucitem

V nastavení je možné zvolit české titulky

Řekni si o pomoc, když ti není dobře

Technika čtvercového dýchání

Psychohygiena pro pedagoga – Marie Salomonová

O krok blíže k pomoci (prevence sebevražd)

Zapomeňte na filmy! (destigmatizace)

Teorie citové vazby – jak nám dětství utváří život

Empatická výchova, aneb škoda rány, která padne

6. odborná konference Centra LOCIKA, 2021

Cyklus Bolesti dětské duše – 14. dílů

Od početí k dospělosti

O dětské psychiatrii, rodičích a dětech

Úzkosti

ADHD, vztek a agrese

Deprese

Sebepoškozování

Sebevražda

Sexuální zneužívání a domácí násilí

Gender a transsexualita

Závislosti

Poruchy příjmu potravy

Krizová intervence

Pomoc psychiatra a psychoterapeuta

Hospitalizace

Pro pedagogy

Přehled změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – český jazyk

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – cizý jazyk

Celý život je učení aneb Stručný vhled do vývoje finského vzdělávacího systému.

Distanční výuka a žáci se SVP

Pro zákonné zástupce – čtení nejen pro rodiče

Jak efektivně pracovat sdítětem se SVP

Jak se adaptovat na krizi?

Jak pracovat s úzkostí?

Kariérové poradenství

V projektu Vzděláváním k úspěchu bez bariér vnikla řada materiálů týkajících se kariérového poradenství ve školách, které můžete využívat. Pracovní listy a online aplikace získaly Národní cenu kariérového poradenství za rok 2020, kterou každý rok uděluje Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi.

Aplikace

Online aplikace Expedice kariéra – hravou formou pomáhá žákům s mapováním jejich měkkých dovedností.

Integrace bez zábran

Vzdělávací materiál do škol, který přiblíží život s postižením

Snahou je, aby si žáci dokázali představit, s jakými obtížemi se mohou jejich spolužáci potýkat, co to pro ně konkrétní postižení znamená, o kolik mají běžné denní aktivity těžší. V širší rovině je cílem vzájemná tolerance a porozumění. Materiál je vhodný jako preventivní pro jakýkoliv třídní kolektiv. Nejvíce přínosný však bude pro třídní kolektivy, kde jsou přítomni žáci se SVP. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol a žáci středních škol.

Program je vyhotoven ve formě prezentace, jejíž hlavní částí jsou tři videa. Ta představí žákům život se sluchovým a zrakovým postižením a život s duševní poruchou. Každé video je pojaté zcela svébytně. Video o sluchovém a zrakovém postižení ukazuje běžné denní aktivity, při kterých je demonstrován rozdíl mezi tím, jak je může vykonávat zdravý člověk a jaké komplikace musí překonávat osoba s postižením. S úkolem přiblížit mladým lidem život s duševní poruchou se autoři vypořádali formou kresleného filmu. Ten přibližuje příběh studentky, u které se projevila schizofrenie. Film líčí její duševní stavy, reakce přátel a rodiny, a především ukazuje možnosti, jak takovou situaci řešit. Ke každému videu je připraven krátký kvíz, ve kterém si žáci ověří, co si z videa odnesli nebo co obecně o daném tématu vědí. Úvodní slovo k DVD namluvil doc. MgA. Jan Přeučil.

K programu byl připraven manuál, který obsahuje náměty na práci s dětmi na dané téma. Materiál lze použít jako komplexní (jednorázovou) didaktickou pomůcku, po níž bude následovat diskuse se žáky nebo studenty. Samotná videa trvají dohromady cca 60 min, proto je na program vhodné vyhradit alespoň dvě vyučovací hodiny. Program je nutné přizpůsobit organizaci vyučovacích hodin a s ohledem na schopnost žáků udržet pozornost, která odpovídá jejich věku, motivaci a dispozicím na neurologickém podkladu. Jednotlivá témata jde probírat i samostatně, program je možné využít i jako komponentu tematické výuky.

Pakliže budete mít o tento vzdělávací materiál zájem, kontaktujte prosím Mgr. Janu Krunclovu – na hruskja@rek.zcu.cz.

Samostatná videa jsou zveřejněná na našem kanálu na YouTube.

Život se sluchovým postižením

Život se zrakovým postižením

Život s duševním onemocněním