Klíčové aktivity

Psychologické poradenství

Navýšení služeb psychologické poradny

Máte možnost rezervovat si termín sezení. Vedle toho funguje naše podpora i on-line a to na chat poradně a emailové poradně.

Svépomocná skupina

Vědět, že na „to“ nejsem sám, někdy pomáhá. Přidej se k nám do skupiny. 

Podpůrná skupina

„Někdy promluva stačí“. Podpora studenta odborným terapeutem. 

Informační a preventivní aktivity pro děti a mladistvé

Podpůrné preventivní programy pro školy, kde využíváme znalostí z preventivního programu Blázníš? No, a!

Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností osob pracujících s dětmi a mladistvými

Školní prostředí je důležitým místem pro podporu duševního zdraví, brzkou identifikaci a intervenci při duševních problémech, kde je možné efektivně bojovat se stigmatizací spojenou s duševní nemocí a poskytnout i potřebnou péči a pomoc. 

Vzdělávání pracovníků škol je velmi přínosné, neboť se podpory dostane dětem a mladistvým přímo v jejich přirozeném prostředí, může se tak předejít ukončování či přerušování studia a díky zásahu pedagoga bude zajištěna včasná intervence. Stejně tak je potřebné vzdělávání dalších odborníků, kteří přijdou v rámci své praxe do styku s osobami ohrožené duševními potížemi či s duševním onemocněním, aby si osvojili kompetence potřebné pro správnou podporu cílových osob. Dojde tak k rozšíření podpory pro cílové skupiny a zajištění včasné péče.

V rámci výstupu „Cyklus vzdělávacích besed“ bude dbáno zejména na rozvoj schopností a kompetencí zprostředkujících subjektů, tak aby dokázali duševní potíže u cílových skupin včas odhalit, předejít tak eskalaci problému, efektivně jednat a cílovou skupinu podpořit.

Posílení informovanosti o tématu duševního zdraví dětí a mladistvých v prostředí škol

Škola se zdravou duší

Cílem výstupu je destigmatizovat téma duševního onemocnění u dětí a mladistvých a podpořit jejich vzdělávání a setrvání ve vzdělávacím systému a to tím, že jim bude zajištěna včasná pomoc, pozitivní klima třídy a profesionální nestigmatizující přístup ze strany pracovníků škol a spolužáků.

Informační materiály se zaměří na oblast podpory destigmatizace, vzdělávání a informování o tématu duševního zdraví dětí a mladistvých v prostředí škol. Dále bude obsahovat i odkazy na výstupy projektu a jeho cíle (nabídka vzdělávání pro pedagogy, preventivní aktivity pro adolescenty, atd.), materiály budou obsahovat i základní doporučení (jak správně pracovat se studenty s duševním onemocněním, kam se obrátit o pomoc, atd.).

Povinnými výstupy jsou také management projektu a publicita projektu.